ΘΕΜΑΤΑ 2012 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα θέματα ήταν αυξημένης δυσκολίας και απαιτούσαν κριτική σκέψη και καλή αντίληψη.

Στο θέμα Α,οι ερωτήσεις δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εύκολες,αν και οι Α2,Α4 και Α5(Σωστού-Λάθους) ήταν καθαρά θεωρητικές.Στο θέμα Β,η Β1 απαιτούσε την εξίσωση δευτέρων μελών σε δυο εφαρμογές του νόμου του Snell και κρίνεται απαιτητική,ενώ το ίδιο ισχύει και για το Β2,όπου ο μαθητής έπρεπε να είχε καλή γνώση των αποστάσεων δεσμού-δεσμού και δεσμού-διαδοχικής κοιλίας.Το Β3 απαιτούσε προαπαιτούμενη καλή γνώση ανάλυσης διανύσματος από την Φυσική Α΄ Λυκείου και χαρακτηρίζεται μέτριας δυσκολίας.Στο θέμα Γ,τα ερωτήματα Γ1 και Γ2 χαρακτηρίζονται τετριμμένα και αναμενόμενα,ενώ το Γ3 μπορούσε να λυθεί με θεώρημα Έργου-Ενέργειας(ΘΜΚΕ),όπου ο μαθητής δεν έπρεπε να παραλείψει να συνυπολογίσει και το Έργο των Βαρών των σωμάτων και χαρακτηρίζεται ως μέτριας δυσκολίας.Το ερώτημα Γ4,η Επιτροπή παρέλειψε να διευκρινήσει ότι ζητούσε το πρώτο τοπικό μέγιστο της Κινητικής Ενέργειας ή τουλάχιστον να διευκρινήσει ότι αναζητάμε λύσεις στο πρώτο τεταρτημόριο της κίνησης της ράβδου (0<θ<90°),αλλιώς με ένα Θεώρημα Έργου-Ενέργειας(ΘΜΚΕ) μεταξύ της αρχικής και κατακόρυφης επάνω θέσης,διαπιστώνουμε ότι η ράβδος έχει αρκετή ενέργεια να κάνει ανακύκλωση και να αυξάνει επ'άπειρον την Κινητική του Ενέργεια,όπως σωστά ανακοίνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών.Παρόλη την έλλειψη διευκρίνησης,το θέμα ήταν αρκετά εύστοχο,αν και αυξημένης δυσκολίας και επιβράβευε τους μαθητές που είχαν την αντίληψη να σκεφτούν ότι η Κινητική Ενέργεια μεγιστοποιείται όταν Στ=0(κατ'αντιστοιχία με το πρόβλημα μεγιστοποίησης της Κινητικής Ενέργειας όταν ΣF=0 στην κατακόρυφη πτώση φορτισμένου αντικειμένου στο 3ο κεφάλαιο της Φυσικής Β' Λυκείου Κατεύθυνσης).Το θέμα Δ ήταν επίσης αυξημένης δυσκολίας,αφ'ενός λόγω της ανάγκης ανάλυσης δυνάμεων στο κεκλιμένο επίπεδο και αφετέρου λόγω της ύπαρξης δύο ελατηρίων.Στο Δ2,ιδιαίτερα,έπρεπε ο μαθητής να μην ξεχάσει ότι το σώμα ξεκινάει με αρχική φάση +π/2.Τα Δ1,Δ2 ήταν δύσκολα,αλλά συμπεριλαμβάνονται στις ασκήσεις που ο μαθητής πρέπει να έχει λύσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.Στα ερωτήματα Δ3,Δ4,έχουμε αλλαγή θέσης ισορροπίας,και διαφορετική σταθερά επαναφοράς κάθε σώματος,που έκαναν πολύ δύσκολη τη λύση της άσκησης,ενώ στο Δ4 έπρεπε να μη ξεχάσει ο μαθητής να προσθέσει τη συνιστώσα του βάρους μαζί με τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς του σώματος Σ2 για τον υπολογισμό της Τριβής.Τα δύο τελευταία ερωτήματα απαιτούσαν καλή αντίληψη του προβήματος και των εξισώσεων ταυτόχρονης ταλάντωσης δύο σωμάτων.

Συμπερασματικά,τα θέματα χαρακτηρίζονται πολύ δύσκολα,αλλά μέσα στα πλαίσια διδακτικών στόχων της Φυσικής,καθώς επιβράβευαν την κριτική σκέψη και έδιδαν τη δυνατότητα σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν.